video - Shinsoku Hokou Jutsu -

千里善走法 真の歩驟

Shinsoku Hokou Jutsu

 

Watch video ->Click photo

Michichidori michi-chidori start walking (fast pitch)
Chidori-kurumachidori-kuruma Smooth Stride Tecniques
Kata-ashi-Yasume kata-ashi-yasume Leg Resting Techniques

->Previous Page

-> Shinsoku Hokou Jutsu